Krav til
våpensikring

Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Eier av skytevåpen skal påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del, skal oppbevares i FG-godkjent våpenskap.

For øvrig gjelder:
– Våpen og ammunisjon kan ikke oppbevares i ubebodd hus eller hytte.
– Hvis det er mer enn 25 våpen i husstanden skal det være installert FG-godkjent innbruddsalarm koblet til alarmsentral.
– Våpenrom forhåndsgodkjent av politiet kan benyttes i stedet for sikkerhetsskap.

Våpentyper og vital del

Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller vital del av våpenet, skal oppbevares i
FG-godkjent våpenskap.

Med vital del for ulike våpen menes:
– Rifle: Sluttstykke, låskasse eller pipe.
– Dobbeltløpet hagle: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme.
– Enkeltløpet hagle: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme.
– Kombinasjonsvåpen: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme.
– Pistol: Rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke.
– Revolver: Rammestykke, pipe eller sylinder/tønne.

Våpentyper det ikke stilles krav til FG-godkjent oppbevaring for:
– Luft- og fjærvåpen inntil kaliber 4,5 mm
– Paintballvåpen og air soft gun
– Våpen produsert før 1890

Ammunisjon og ladekomponenter

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra våpen.

Hovedreglene er som følger:
– Hver husstand kan oppbevare inntil 10 000 patroner.
– I tillegg kan det oppbevares 5 000 patroner i kaliber .22LR eller Short
– Inntil 2 000 av patronene kan oppbevares i FG-godkjent sikkerhetskap sammen med våpen.
– Hver husstand kan oppbevare inntil 5 kg krutt.
– Krutt og tennhetter skal oppbevares hver for seg og sikkert.
– Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus el..

Krav til forankring av våpenskap i private hjem

Våpenskap med egenvekt mindre enn 150 kg skal forankres i gulv eller vegg:
– Ved forankring i stenderverk eller bjelker benyttes fortrinnsvis kraftige franske treskruer.
– Ved forankring i mur og betong benyttes ekspansjonsbolter.
– For øvrig henvises det til skapleverandørens instrukser.
– Det finnes egne bestemmelser hvis våpenskap skal benytte til næringsvirksomhet.

Våpensikring under bruk og transport

Under transport skal skytevåpen og ammunisjon være under tilsyn.

For øvrig gjelder:
– Våpenet skal være tømt for ammunisjon, nedpakket og ikke tilgjengelig under transport.
– Transporteres våpenet som reisegods skal en vital del fjernes.
– Forlates et kjøretøy med våpen, skal vital del tas med, våpenet tildekkes og kjøretøyet låses.
– Forlates et kjøretøy med ammunisjon, skal ammunisjonen tildekkes og kjøretøyet låses.

Tilleggsopplysninger

– For Svalbard gjelder egne regler for transport av våpen og oppbevaring av krutt og tennhetter.
– Skytterlag/-klubber og jegerforeninger kan søke politiet om dispensasjon for oppbevaring av våpen, våpendeler og ammunisjon i ubebodd hus. Her skal våpen eller vital del oppbevares i FG-godkjent sikringsskap, og dersom det er mer enn 10 våpen kreves alarmsystem.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00