Krav til våpensikring

1. juli 2009 ble ny våpenforskrift innført. Forskriften medfører strengere regler for sikring av våpen og ammunisjon. En sentral endring er at krav til oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap gjelder fra første våpen.

Våpentyper og vital del

Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller vital del av våpenet, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Med vital del for ulike våpen menes:

• Rifle: Sluttstykke, låskasse eller pipe
• Dobbeltløpet hagle: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
• Enkeltløpet hagle: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
• Kombinasjonsvåpen: Forskjefte, pipe eller kolbe med
avtrekkermekanisme
• Pistol: Rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke
• Revolver: Rammestykke, pipe eller sylinder/tønne

Våpentyper det ikke stilles krav til FG-godkjent oppbevaring for:

• Luft- og fjærvåpen inntil kaliber 4,5 mm
• Paintballvåpen og air soft gun
• Våpen produsert før 1890

Ammunisjon og ladekomponenter

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra våpen.

Hovedreglene er som følger:

• Hver husstand kan oppbevare inntil 10 000 patroner
• I tillegg kan det oppbevares 5 000 patroner i kaliber .22LR eller Short
• Inntil 2 000 av patronene kan oppbevares i FG-godkjent sikkerhetskap
sammen med våpen
• Hver husstand kan oppbevare inntil 5 kg krutt
• Krutt og tennhetter skal oppbevares hver for seg og sikkert

Krav til sikker oppbevaring

Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

For øvrig gjelder:

• Våpen og ammunisjon kan ikke oppbevares i ubebodd hus eller hytte
• Hvis det er mer enn 25 våpen i husstanden skal det være installert
FG-godkjent innbruddsalarm koblet til alarmsentral
• Våpenrom forhåndsgodkjent av politiet kan benyttes i stedet for
sikkerhetsskap.

Krav til forankring av sikkerhetsskap i private hjem

Sikkerhetsskap med egenvekt mindre enn 150 kg skal forankres i gulv eller vegg:

• Ved forankring i stenderverk eller bjelker benyttes fortrinnsvis kraftige
franske treskruer
• Ved forankring i mur og betong benyttes ekspansjonsbolter
• For øvrig henvises det til skapleverandørens instrukser
• Til næringsvirksomhet må sikkerhetsskap med egenvekt mindre enn
300 kg forankres

Våpensikring under bruk og transport

Under transport skal skytevåpen og ammunisjon være under tilsyn.

For øvrig gjelder:

• Våpenet skal være nedpakket og ikke tilgjengelig under transport
• Transporteres våpenet som reisegods skal en vital del fjernes
• Forlates et kjøretøy med våpen, skal vital del tas med, våpenet tildekkes
og kjøretøyet låses
• Forlates et kjøretøy med ammunisjon, skal ammunisjonen tildekkes og
kjøretøyet låses

Tilleggsopplysninger

• For Svalbard gjelder egne regler for transport av våpen og oppbevaring
av krutt og tennhetter
• Skytterlag/-klubber og jegerforeninger kan søke politiet om dispensasjon
for oppbevaring av våpen, våpendeler og ammunisjon i ubebodd hus.
Her skal våpen eller vital del oppbevares i FG-godkjent sikringsskap,
og dersom det er mer enn 10 våpen kreves alarmsystem

Ønsker du å lese hele den nye våpenforskriften finner du den nedenfor.